(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gruzijos reportažai

Vyno keliu – pas šv. Niną ir Pirosmanį

2017 m. rugsėjo 9 d.
Ka­che­ti­jos re­gio­nas – vy­nuo­gy­nų ir vy­no kraš­tas der­lin­ga­me Ala­za­ni upės slė­ny­je. Neo­fi­cia­li re­gio­no sos­ti­nė Sig­na­chis – mei­lės mies­tas, ku­ria­me san­tuo­kų rū­mai dir­ba vi­są pa­rą. Mies­to mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­mi gar­sio­jo dai­li­nin­ko Ni­ko Pi­ros­ma­nio dar­bai ir pa­sa­ko­ja­ma le­gen­da, jog iš mei­lės ak­to­rei dai­li­nin­kas nu­klo­jo aikš­tę mi­li­jo­nu rau­do­nų ro­žių.Prieš ke­lio­nę vai­ruo­to­jas-gi­das Za­za iš­var­di­ja bū­si­mą marš­ru­tą į Ka­che­ti­ją: šv. Ni­nos vie­nuo­ly­nas, Sig­na­chis ir...

Gruzinų karo keliu (1)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Gru­zi­nų ka­ro ke­lią įvei­kia­me ka­rin­gai – gi­das-vai­ruo­to­jas vis pa­bur­no­ja ant Sta­li­no bei ko­mu­nis­tų. Ke­ly­je ne­trūks­ta ir ro­man­ti­kos: vaiz­din­gų Kau­ka­zo kal­nų, Tru­so slė­nio drus­kų raš­tų, pri­skin­tų gė­lių ir mei­lės lie­tu­viams.8 va­lan­dos 30 mi­nu­čių. Za­za jau lau­kia su­tar­tu lai­ku. „Tbi­li­sis – kaip Pi­ka­so. O man pa­tin­ka Mo­dil­ja­nis“, – nar­dy­da­mas sos­ti­nės gat­vė­mis, sa­ko gru­zi­nas. To­kį pa­ly­gi­ni­mą pa­tei­kia ne šiaip sau, jis – skulp­to­rius. Už su­tar­tus 240 la­rių iš­vyks­ta­me Gru­zi­nų...

Tbilisis niekada nemiega

2017 m. rugpjūčio 26 d.
„7/24, nuo su­te­mos iki su­te­mos“, – dar­bo lai­ką nu­ro­do vie­na iš Gru­zi­jos sos­ti­nės Tbi­li­sio ka­vi­nių. Mi­li­jo­ni­nis mies­tas al­suo­ja karš­čiu, praei­ti­mi ir mo­der­niais ink­liu­zais. „Gru­zi­jo­je kiek­vie­nas kam­pe­lis – is­to­ri­ja. Ga­li­ma iš pro­to išei­ti“, – at­si­dūs­ta sos­ti­nės gy­ven­to­ja Na­na.Nak­ti­nis trau­ki­nys iš Ba­tu­mio į Tbi­li­sį pa­ju­da 35 mi­nu­tės po vi­dur­nak­čio. Mie­gą nuo­lat su­drums­čia per gar­sia­kal­bį kar­to­ja­mi sto­čių pa­va­di­ni­mai. Pa­ry­čiui tam­pa vė­su – vie­nin­te­lį kar­tą...

Lie­tu­vos pa­svei­kini­mas prie Juo­do­sios jū­ros

2017 m. rugpjūčio 19 d.
„Wel­co­me Lit­va“ – tris­pal­vės spal­vo­mis kvie­čia už­ra­šas ties iš­si­nuo­mo­to bu­to du­ri­mis Ba­tu­my­je. Taip pa­svei­ki­na bu­to sa­vi­nin­kas – di­zai­ne­ris Gior­gi. Ba­tu­mis – po­pu­lia­riau­sias Gru­zi­jos ku­ror­tas su ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų pro­me­na­da, dan­go­rai­žiais ir vie­nu di­džiau­sių pa­sau­ly­je Bo­ta­ni­kos so­du.Ry­tas Ku­tai­sy­je po pir­mo­sios nak­vy­nės Gru­zi­jo­je. „Mie­ga­te iki be­ga­ly­bės!“ – maž­daug 9 va­lan­dą per pe­tį bal­ko­ne pa­si­girs­ta Ma­mu­kos bal­sas...

Kai svečias – antras po Dievo

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Sa­vai­tė Gru­zi­jo­je – tik mirks­nis. Ša­lis, pil­na pa­ra­dok­sų, pri­ver­čia įsi­my­lė­ti ir ne­be­pa­lei­džia. Svai­gi­na gam­ta, sko­niais, įspū­džiais, įsu­ka pa­šė­lu­sią jaus­mų ka­ru­se­lę. Jau pir­mą­ją die­ną iš­girs­ta­me gru­zi­niš­ką fi­lo­so­fi­ją: pir­mo­je vie­to­je yra Die­vas, ant­ro­je – sve­čias, tre­čio­je – mo­te­ris.„Ne­la­bai pa­na­šus į nuo­trau­ką iš in­ter­ne­to“, – in­for­muo­ja bend­ra­ke­lei­vis, pir­ma­sis Ku­tai­sio oro uos­te pa­ma­tęs žmo­gų, lau­kian­čio mū­sų su už­ra­šu GUA – toks nak­vy­nės vie­tos pa­va­di­ni­mas. Pa­si­la­bi­nę...

Dienos populiariausi

Kanapes baisogalietis auginęs arbatai

2017 m. rugsėjo 9 d.
lankomiausias

Rad­vi­liš­ky­je iš­dy­go kny­gų na­me­lis

2017 m. rugsėjo 9 d.
daugiausiai komentuotas